Cursusvoorwaarden Hillegomse Muziekschool

Inschrijving
Leerlingen/cursisten kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden in deze jaarbrochure en op de website www.hillegomsemuziekschool.nl.

De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste week van september. De lestijd wordt in overleg met de betreffende docent vastgesteld.

Het cursusjaar start 1 september 2017 en loopt tot en met 31 augustus 2018. Nieuwe leerlingen worden voor het gehele cursusjaar ingeschreven. Ook is het mogelijk om gedurende het jaar in te stromen. De nieuwe leerling wordt dan ingeschreven voor het resterende gedeelte van het cursusjaar.

Voor zowel instrumentale/vocale jaarcursussen als de ensembles geldt dat de lessen aan het einde van het cursusjaar stilzwijgend worden verlengd. Na het eerste cursusjaar (per 1 september) is het mogelijk om de lesovereenkomst tussentijds op te zeggen met daarbij een opzegtermijn van een maand.

Betalingen
Het cursusgeld voor korte cursussen, basiscursussen en ensembles moet altijd in één keer betaald worden door middel van een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt na de start van de cursus, aan het einde van de maand, van uw rekening afgeschreven.

Het lesgeld voor de jaarcursussen instrumentaal/vocaal moet in één keer (oktober) of in drie termijnen (oktober, januari en april) betaald worden middels een machtiging tot automatische incassso. Het verschuldigde bedrag wordt rond de eerste van de maand van uw rekening afgeschreven.

Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de Stichting Hillegomse Muziekschool om, sturen wij een eerste aanmaning met het verzoek het openstaande bedrag, plus €10,00 aanmaningskosten, alsnog naar de rekening van de Hillegomse Muziekschool over te maken. Mocht binnen twee weken na dagtekening van de tweede aanmaning (plus €20,00 aanmaningskosten) nog niet zijn voldaan aan de betalingsverplichting, wordt de inning van de openstaande bedragen overgedragen aan een incassobureau. De leerling wordt dan de toegang tot de les ontzegd zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen!

Lesverzuim/uitval
Het cursusjaar op de Hillegomse Muziekschool bestaat uit 40 lesweken. Bij ziekte van de docent krijgt de leerling tijdig bericht van het uitvallen van de les. De eerste twee uitgevallen lessen worden niet vervangen of op een andere wijze gecompenseerd. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld. Lessen die uitvallen vanwege een feestdag zullen altijd worden ingehaald op een ander moment.
Bij uitval van één of meerdere lessen bij een korte cursus waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden in principe niet ingehaald.

 

Privacy
De Stichting Hillegomse Muziekschool waardeert uw belangstelling voor onze diensten en uw bezoek aan deze website. Wij respecteren uw privacy en geven in dit venster aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De website en e-mails van de Hillegomse Muziekschool kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. De Hillegomse Muziekschool is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor inhoud van sites van derden.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Bij bezoek aan de website van de Hillegomse Muziekschool registreert de webserver automatisch de naam van de browser, uw internetservice-provider en de datum en duur van uw bezoek. Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van aanvraag voor de maandkalender of registratie bij deelname aan een cursus of les.

De Hillegomse Muziekschool gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor onze cursusadministratie, marketing en technisch beheer van de website. De Hillegomse Muziekschool wil graag uw gegevens gebruiken om u over onze diensten te informeren en indien van toepassing naar uw mening te vragen. Als u niet wilt dat wij u hiervoor benaderen dient u zich schriftelijk af te melden door een brief te sturen aan: Stichting Hillegomse Muziekschool, Van den Endelaan 5B 4, 2181 EM Hillegom.
De Hillegomse Muziekschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Disclaimer
De Hillegomse Muziekschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Hillegomse Muziekschool behoudt zicht het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan de Hillegomse Muziekschool niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.

Copyright
Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt. Het is ten strengste verboden de inhoud van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden. 1 januari 2015